Nyhetssaker - klimaskog

The forest carbon debt illusion

Av Linn Hege Bragstad | 10. desember 2021

Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for atmosfærisk CO2 for alternative forvaltningsregimer for den svenske skogen. Ytterpunktene er slik skogen faktisk har blitt forvaltet i den ene enden og et scenario der man hadde latt all svensk…

Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge

Av Linn Hege Bragstad | 9. desember 2021

På oppdrag fra Kystskogbruket har Nibio laget en rapport med tittelen «Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge» (Nibio rapport nr. 149 2020). Rapporten baserer seg på litteraturstudie. Det viser seg at det er gjort få vitenskapelige studier på denne tematikken i Norge, og mange artsgrupper er ikke undersøkt. Forfatterne, Per Holm…

Naturlig utbredelse av gran i Norge

Av Linn Hege Bragstad | 8. april 2021

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge” (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at “grana går til Rana” for å beskrive granas naturlige utbredelse i Norge. Men rapporten viser at grana faktisk er naturlig utbredt over det meste av Norge; “Vanlig gran opptrer med spontane forekomster…

Eit enormt viktig gjennombrot

Av Helge Kårstad | 20. desember 2020

Førre veke vart det sett av pengar til planting av klimaskog på statsbudsjettet 2021.«5 millionar kroner til påskoging for å auke karbonbindinga er ikkje isolert sett mykje pengar, men det er eit enormt viktig gjennombrot» seier stortingspolitikar, tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Kystskogbruket.Tekst og foto: Helge Kårstad Enormt viktig gjennombrot «5 millionar…

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

Av Helge Kårstad | 18. november 2020

“Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av sokkelen” skriver tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg i denne artikkelen. «Klimapolitikken skal være målretta og visjonær» skriver klima og miljøminister Rotevatn i Nationen 9. nov.  Han burde også tilføyd…

Statsbudsjettet – har regjeringa glemt fotosyntesen?

Av Anne Lønvik | 28. oktober 2020

Pressemelding fra Skognæringa Kyst: Regjeringa vil satse til sammen 19,2 mrd kroner for å fange og lagre CO2 fra fossil produksjon. Grønn skogsatsing gir en mangedobbel effekt, til en kostnad på 0,5 % av denne megainvesteringen. Hvorfor vil ikke Regjeringa helgardere og satse på skogen? Fotosyntesen er kanskje ikke like spennende som risikofylt teknologiutvikling –…

Gran, naturlig utbredt over hele kongeriket.

Av Linn Hege Bragstad | 9. oktober 2020

I de siste par tiårene har det fra flere hold vært påstått at vanlig gran (Picea abies) både på Vestlandet og i Nord-Norge nord for Saltfjellet er et fremmed treslag. Dermed har den økologisk sett blitt stemplet som uønsket. Fra skogbrukshold har hovedoppfatningen vært at vanlig gran er å betrakte som en del av vår…

Høstlektyre

Av Linn Hege Bragstad | 31. august 2020

Siste planten er i bakken, plantesesongen er over. Da er det bare å lene seg tilbake og finne noe godt lesestoff. Godt og nytt lesestoff er det en del av, som samtidig kan kombineres med en synfaring. Her er en liten oppsummering. Verdens skoger reduseres! FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), publiserte nylig verdens…

La oss gjere det ilag

Av Helge Kårstad | 21. august 2020

Havnesjef Sølvi Kristoffersen hadde saman med skogbruksjef Jan Jensen invitert til skogsamling i Brønnøysund denne veka. – Skognæringa er viktig for regjeringa, potensiala er store,  la oss medverke til å utvikle næringa, ja la oss gjere det i lag sa stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). Vi presenterar her ein bildereportasje frå samlinga.Tekst og foto: Helge Kårstad

Klimakur2030

Skognæringa Kysts uttale til Klimakur 2030

Av Linn Hege Bragstad | 6. mai 2020

Skognæringa Kyst SA ber Miljødirektoratet snarast råd få på plass eit nasjonalt finansiert klimaskogprogram. Programmet bør utviklast med bakgrunn i erfaringane frå pilotprosjektet Planting av skog på nye arealer.