Diskuterte ambisjoner i Tre på Agder

2. og 3. november arrangerte treklyngeprosjektet Tre på Agder en konferanse for medlemmer og samarbeidspartnere. Formålet var å drøfte ambisjonene framover. Konferansen var prega av stort engasjement og gode innlegg og diskusjoner. Ca 70 deltakere var samla i konferansen på Strand Hotell Fevik. Flesteparten representerte medlemsbedrifter fra trearbeidende industri. Tema for konferansen var «vekst og…

Les mer

Høringsinnspill til endring i bærekraftforskriften

Skognæringa Kyst har gitt innspill til forslaget til endringer i «Forskrift om berekraftig skogbruk», som er på høring fram til 29. november i år. Vårt innspill er laget etter god dialog med flere aktører i Kystskogbruket. Det er en god støtte å ha kunnskapsrike samarbeidspartnere i slikt arbeid. Vårt innspill er formidlet til resten av…

Les mer

Skognæringa Kysts styreleder

Ottar Arve Bjørkedal brenn for auka verdiskaping basert på norsk skog- og trevirke, og er oppteken  av å støtte dei som ønskjer å satse. I juni vart den aktive bonden, ass.rektoren og leiaren av Allskog Bjørkedal skogeigarlag, også styreleiar i Skognæringa kyst, som er eit samvirke for skognæringa langs kysten, frå Agder til Finnmark. -Eg…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det gjelder skogtiltak. Skogtiltak over jordbruksavtalen er som kjent ferdigforhandlet med en økning på 39 millioner kroner.Tekst og foto: Helge Kårstad For skogbruket er det særlig to kapitler over Landbruks- og…

Les mer

Ein brukarvenleg applikasjon

Taubanekalkulatoren er no omforma frå rekneark til ein brukarvenleg applikasjon (“app”).Igår vart appen testa ved to pågåande taubanedrifter i Sogn. Kalkulatoren for taubanedrift er den første i Norge, og vil bli gjort offisielt tilgjengeleg innan årsskiftet.Tekst og foto: Helge Kårstad Norsk Taubanelag tok hausten 2020 initiativ til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostandskalkulator for…

Les mer

Europeisk skogpolitikk kan bli en trussel mot norske skogers mulighet til grønn verdiskaping

Eu-Kommisjonen foreslår å øke opptaket av Co2 i skog på en måte som kan føre til sterk reduksjon i hogsten. På regjeringens dialogforum for skog- og trenæringa var engasjementet stort og signalene fra skog- og trenæringen tydelige: Vi kan ikke ha et reglement som hindrer grønn verdiskaping. -Dette vil faktisk hindre en optimal utnyttelse av…

Les mer

Vil ha mer kompetanse på skog i Nordland

Det har vært et generasjonsskifte i skogoppsynet i Nordland, og det er en utfordring å skaffe skogkompetanse.  Skogbrukssjef i Steigen Gjermund Laxaa har tro på mer regionalt samarbeid.  -Det snakkes om at det vil bli en utfordring med å skaffe kompetanse i framtiden. Vi i Steigen opplever at vi har denne utfordringen nå, forteller Gjermund…

Les mer